انواع پيوند مو

با چشم پوشي از روشهاي منسوخ و قديمي پيوند مو مانند پانچ گرافت كه نتايج بد و نااميد كننده اي به دنبال داشتند، دو روش اكادميك و استاندارد پيوند مو در اينجا شرح داده ميشوند. اما به دليل تبليغات زيادي كه امروزه در خصوص روشي به نام FIT وجود دارد در خصوص آن نيز توضيحاتي داده خواهد شد.

روش Follicular Unit Transplantation : FUT

به طور خلاصه در اين روش پيوند مو، يك باريكه(  (Strip)از پوست قسمت تحتاني پشت سر برداشته شده و گرافتها (دستجات يك، دو، سه و گاهي چهارتايي ريشه موها)، توسط تكنيك هاي بزرگنمايي ميكروسكوپيك ( معمولي يا ديجيتال) از آن جدا شده و پس از آماده سازي محل ريزش مو، با ايجاد سوراخهاي ‌ظريف، كاشته مي شوند.

تمام مراحل پيوند مو با بيحسي ناحيه اي بوده و بيمار بيهوش نبوده و هوشيار است.

مزاياي روشFUT

  1. به دليل اينكه موهاي ناحيه تحتاني پشت سر خيلي كمتر در معرض ريزش موي هورموني-ارثي قرار ميگيرند، اين موها پس از پيوند بطور دائم باقي ميمانند.
  2. به دليل برداشتن يك باريكه مو و دوختن محل برداشت، هيچگونه كاهش تراكمي در پشت سر ايجاد نمي شود.
  3. در اين روش، محل برداشت تنها به شكل يك خط باريك در پشت سر باقي خواهد ماند كه تنها با تراشيدن كامل موهاي سر قابل مشاهده است و به طور معمول ديده نميشود.
  4. از آنجائيكه به طور خدادادي موهاي سر اكثرا” به شكل دستجات دوتايي، سه تايي وچهارتايي كنار هم(unitها) و به تعداد كمتري به شكل موهاي منفرد قرار گرفته اند، در روش كاشت وي FUT ، اين دستجات به همان صورت طبيعي جدا شده و به همان صورت نيز كاشته مي شوند و اين موجب ايجاد صبيعي ترين نماي مو خواهد شد.
  5. به دليل اينكه در كنار هر مو، يك غده چربي كوچك به نام غده سباسه وجود دارد، اين غده نيز در روش FUT به طور سالم به همراه ريشه مو( فوليكول)  كاشته مي شود.
  6. مهمترين مزيت روش FUT عدم آسيب به سلولهاي بنيادي مو است. در ساير روشها كه احتمال آسيب به اين سلولها بيشتر است، موهاي كاشته شده براي مدتي رشد خواهد نمود ولي به تدريج دچار ريزش شده ولي جايگزين نخواهد شد. به همين دليل به مرور تراكم موها كم خواهد شد.