تزريق ژل در صورت

از تزريق ژل جهت رفع فرورفتگي ها يا افزايش ميزان برجستگيهاي صورت (و گاهي ساير نواحي بدن) استفاده ميشود.

در گذشته از ژلهاي سيليكوني( مانند ژل پاژ) براي اين منظور استفاده مي شد. از آنجايي كه اولا اين ژلها با عوارضي همراه بوده و نيز به دليل اينكه قابل جذب نمي باشند و در زير پوست تغيير مكان مي دهند، در حال حاضر استفاده از آنها منسوخ شده و تنها توسط اشخاص محدودي استفاده مي شود.امروزه ژلهايي كه عوارض بسيار كمي دارند و تمامي آنها قابل جذب بوده و امكان حركت و تغيير مكان آنها در زير پوست وجود ندارد، مورد استفاده قرار مي گيرند.

ژلهاي هيالورونيك اسيد:

هيالرونيك اسيد جزو پروتئينهاي اصلي بافتهاي طبيعي زير پوست ميباشد وبه همين دليل پس از تزريق در زير پوست نيزبدن آن را جزو پروتئينهاي خودي به حساب آورده و حتي در داخل آن مويرگهاي جديد ساخته شده و به بافتهاي نرمل ملحق ميشود. يكي از مشكلات اصلي اين دسته از ژلها جذب سريع آنها و از بين رفتن خاصيت حجم دهندگي آنها پس از چند ماه است. تزريق اين دسته از ژلها ميبايست سطحي انجام شود و در صورت تزريق عمقي، خيلي سريعتر جذب و محو خواهند شد.به دليل امكان تزريق سطحي اين ژلها، مي توان از آنها براي رفع چروكهاي سطحي پوست مانند چروكهاي پايدار اطراف چشم و چروكهاي شعاعي روي خط لب نيز استفاده نمود.

اخيرا” بعضي از شركتهاي سازنده، با پليمريزه كردن هيالورونيك اسيد،ميزان ماندگاري آن را افزايش داده ند.

ميزان حساسيت زايي هيالورونيك اسيد04/0% يعني در 4 نفر از هر 1000 نفر ميباشد.

ژلهاي هيدروكسي آپاتيت:

اين ژلها حاوي تركيبات كلسيمي قابل جذب ميباشند و تنها به صورت عمقي قابل تزريق ميباشند و تزريق سطحي آنها با عوارضي همراه ميباشد. لذا تزريق آنها براي چروكهاي سطحي ممنوع است و تنها براي كاهش عمق نواحي عميق يا براي افزايش حجم نواحي برجسته استفاده ميشود. اين دسته از ژلها ماندگاري بيشتري نسبت به ژلهاي هيالورونيك اسيدي دارند.

ژلهاي محرك رشد:

اخيرا” گروه جديدي از ژلها كه گفته ميشود خاصيت تحريك سلولهاي فيبروبلاست براي توليد كلاژن پوست دارند، توليد شده اند.

ژلهاي كلاژني:

از آنجائيكه كلاژن ماده اصلي زير پوست است، اين دسته از ژلها جزو اولين ژلهاي توليد شده براي مقاصد درماني و زيبايي بوده اند. اين ژلها بطور معمول منشاء حيواني دارند لذا احتمال ايجاد حساسيت در آنها بيشتر است.


نكات مهم:

  • تزريق ژلهاي هيدروكسي آپاتيت براي افزايش حجم لب ممنوع ميباشد.
  • تزريق ژلهاي سيليكوني مانند ژل پاژ در هر ناحيه و به هر نحو،ممنوع است.
  • جهت رفع چروكهاي انقباضي مانند چروكهاي اطراف چشم، ابتدا ميبايست با استفاده از ديسپورت عضله مسبب چروك را مهار كرد، در غير اين صورت تزريق ژل باعث تغيير مطلوب نخواهد شد.
  • تزريق ژل براي رفع چروكهاي انقباضي افقي پيشاني كارايي چنداني ندارد.
  • ورم ابتدايي پس از تزريق ژلهاي مجازكه از چند ساعت تا چند روزطول مي كشد، بطور معمول خود به خود برطرف مي شود و نياز به اقدام خاصي ندارد ولي ميتوان با بعضي داروها، آنرا سريعتر برطرف نمود.
  • استفاده از داروهايي كه سبب اختلال در روند انعقاد طبيعي خون مي شوند مانند آسپرين، بروفن، ايندومتاسين، مفناميك اسيد،ديكلوفناك، پيروكسيكام، ويتامينE و مولتي ويتامين از ده روز قبل تا 4 روز بعد از تزريق ژل ممنوع است.
  • انجام بسياري از ليزرها تا مدتها بر روي ناحيه تزريق ژل ممنوع است.