شرايط پيوند موي طبيعي

 1 – انواع قابل پيوند ريزش مو
  2 – تصميم بيمار بر اساس اطلاعات واقعي ميبايست توقعات و ذهنيات فرد متقاضي پيوند مو به واقعيت ها نزديك شده و بيمار با آگاهي كامل تصميم به كاشت موي طبيعي گرفته باشد.
  3 – موهاي مناسب محل دهنده (Donor ) موي سر كه در معاينه مشخص ميشود.
اتاق عمل استاندارد پيوند مو كه ميبايست شرايط استريليتي كامل و نور و تهويه مناسب داشته باشد.  براساس قوانين وزارت بهداشت، انجام پيوند مو در مطب ها ممنوع ميباشد.

  4 – پزشك آشنا به پيوند مو.
 براساس قوانين وزارت بهداشت، پيوند مو ميبايست توسط متخصص پوست يا جراحان پلاستيك و سروگردن دوره ديده انجام شود.
  5 – كاركنان و تكنسينهاي كارآزموده و وسايل به روز.