پيوند ابروي طبيعي

ريزش ابروها علاوه بر اينكه ميتواند در زمينه يك بيماري داخلي مانند كاهش شديد وزن و بيماريهاي تيروئيد و غيره ايجاد گردد، گاهي به طور اختصاصي و تنها در همان ناحيه ابروها اتفاق مي افتد. همان طور كه در مبحث ريزش مو نيز ذكر شد، يكي از علل ريزش ابروها كشيدن موهاي ابرو به هنگام برداشتن ابرو است كه در بعضي افراد به دليل آسيب ريشه مو به دليل كشش مكرر، ممكن است ريزش دائمي ابروها ايجاد گردد. جداي از كاهش تراكم ابروها به علل مذكور، گاهي كاهش تراكم سرشتي و يا نژادي، مثلا در نژادهاي شرقي( چشم باداميها) نيز مشاهده مي شود.

  به جز مواردي كه ريزش ابرو داراي يك علت قابل درمان با داروهاست، مي توتن از روش پيوند مو به عنوان يك راه درمان ريزش هاي دائمي ابرو، بهره جست. براي پيوند ابرو ميبايست از موهايي كه بيشترين تشابه به ابرو را دارند مانند موهاي ساعد و پشت بند بالايي انگشتها استفاده نمود، چرا كه ازنظر دوره(سيكل) رشدي و قوس موها و طول آنها، داراي بيشترين شباهت به مو هاي ابرو هستند. درصورتيكه نواحي مذكور بدون مو باشند، ميتوان از موهاي ساير نواحي هم استفاده كرد.

نكته مهم در پيوند ابرو رعايت جهت موهاي كاشته شده است، به اين معني كه چون درحالت طبيعي، جهت موها درهر بخش از ابرو با بخش ديگر متفاوت است ميبايست به هنگام كاشت ابرو نيز از اين طرح تبعيت نمود تا طبيعي ترين نما حاصل شود.

 در مواردي كه فرد داراي تاتو روي محل ابروهاست، ميبايست ابتدا تاتو با ليزرهاي مناسب برطرف شده و سپس پيوند ابرو انجام گيرد.

 ساير مواردي كه براي انجام پيوند، مراقبتهاي پس از پيوند و… كه در مورد موي سر ذكر شد، براي پيوند ابرو نيز صادق است به جز اينكه برحسب محل برداشت موها، ممكن رشد موهاي كاشته شده براي ابروها كمي ديرتر آغاز گردد.