گال (Scabies)

 اين بيماري كه شديدا مسري ميباشد توسط يك بندپاي ميكروسكوپيك به نام sacoptes scabeiايجاد ميگردد، بنابراين جزو دسته بيماريهاي قارچي و باكتريايي نيست. عامل ايجاد كننده اين بيماري در زير لايه هاي سطحي پوست كانالهايي حفر مينمايد كه داراي طول چند ميليمتر بوده و خودش نيز در انتهاي اين كانال( نقب) تخم گذاري مينمايد.

  مدفوع حاصل از اين بندپا و نيز مواد حاصل از لاشه هاي باقي مانده پس از مرگ آن كه در زير لايه هاي قرار دارند به شدت خارش زا بوده و گاهي مواقع سبب التهابات شديد و كهير مي شود و به دليل اينكه مواد مذكور تا مدتي پس از درمان بيماري نيز دز زير پوست باقي ميمانند، خارش نيز حتي تا ماهها پس از درمان، ادامه مي يابد.

  معمولا اين بيماري در مكانهايي كه جمعيت زيادي از افراد به صورت گروهي زندگي ميكنند و سطح بهداشت فردي نيز معمولا پائين است شيوع بيشتري دارد مانند زندانها، اردوگاهها، خوابگاهها و محلهاي اسكان دسته جمعي متكديان و محلهاي اسكان گروهي كارگران و …

  اولين علائم بيماري كه به طور معمول چند هفته پس از آلوده شدن ظاهر ميشود، به شكل برجستگي هاي كوچك قرمز رنگ شبيه جوش و شديدا خارشدار است كه معمولا در پوست جلوي مچ دستها، بخشهاي پائيني شكم و اطراف و روي آلت تناسلي و زير بغل هاست. با عدم درمان، بيماري گسترش يافته و بخشهاي ديگر پوست نيز مبتلا مي شوند، اما به جز مواردي كه يك ضعف سيستم ايمني وجود دارد مانند بيماران مبتلا به AIDS و بيماراني كه داروهاي سركوبگر سيستم ايمني مصف مي نمايند، كف دست و پا و صورت مصون ميماند.

  گاهي در اثر خاراندن مكرر و حساسيت مزمن، توده هايي در نواحي خاص مانند پوست اطراف نواحي تناسلي ايجاد مي گردد كه حتي مي تواند با تومورها اشتباه شود.

  جهت درمان اين بيماري ميبايست تمامي افراد خانواده فرد بيمار، چه علامت بيماري را داشته باشند و چه نداشته باشند، تحت درمان قرار گيرند. در غير اين صورت بيماري در خانواده ريشه كن نشده و مجددا بروز خواهد نمود.  لباسها و ملحفه ها نيز مي بايست با آب داغ و مواد شوينده شسته شوند.

 خارشي كه به طور معمول چند هفته تا چند ماه پس از درمان مناسب باقي مي ماند، گرچه نشانه تداوم بيماري نيست ولي بايد تحت درمانهاي ضد خارش مناسب قرار گيرد.